ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Ние подпомагаме частни и държавни предприятия, както и държавни и общински органи във всички аспекти на обществените поръчки.

Предоставяме на нашите клиенти следните услуги:

 

  • изготвяне на документация за обществени поръчки
  • подготовка на оферти за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки
  • съставяне на договори за обществени поръчки и други свързани документи
  • представителство на клиенти във връзка с процедури по обществени поръчки
  • идентифициране и оценка на правни рискове
  • участие в процедури по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд