АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Адвокатите в Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ имат значителен опит във всички административноправни процедури. Нашите познания се изразяват в подпомагане на централни и местни органи на изпълнителната власт, държавни и частни предприятия, както и държавни и частни обединения на търговци в следните сфери:

 

  • съставяне и подготовка на индивидуални административни актове, правилници и други нормативни актове
  • оценка и консултации относно законосъобразността на административни актове
  • съдействие в административни процедури за получаване на лицензии и разрешения

 

Ние представляваме клиенти в административни производства и обжалвания пред съответните органи на изпълнителната власт, съдилища и регулаторни органи.