ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АРБИТРАЖ

Нашите клиенти разчитат на „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предвид значителния ни опит в съдебни и арбитражни производства. Притежаваме опит във воденето на сложни международни спорове с голям материален интерес, обхващащи повече от една юрисдикция, както пред местни, така и пред международни съдилища и арбитражи.

 

Екипът от професионалисти в „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предоставя съвети от началния етап на стратегическо планиране до представителството на клиенти в съдебни производства, международен арбитраж, медиация и регулаторни процедури по разследване. Нашите опитни адвокати водят и печелят спорове във всякакви производства и пред всички инстанции, включително Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България. Също така познават задълбочено правилата и процедурите на Арбитражния съд към Международната търговска камара (ICC) в Париж, както и тези на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. Адвокатското дружество предлага на клиентите си услуги, покриващи всички възможни аспекти на спорове, свързани с бизнеса, като например: търговски спорове, производства по събиране на вземания, трудови, данъчни и вещноправни спорове, производства, свързани с нелоялна конкуренция, злоупотреба с монополно или господстващо положение, обществени поръчки и др. Клиентите ни са български и държавни предприятия, както и международни корпорации.

 

Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ е доказало мястото си сред водещите български адвокатски кантори в областта на международния арбитраж и трансграничните спорове. Представлявали сме държавни органи и предприятия пред Арбитражния съд към Международната търговска камара (ICC) в Париж в сложни търговски, приватизационни и инфраструктурни спорове, някои от които са били с искове и насрещни претенции на стойност над 1 милиард евро.

Независимо от това, вярваме, че едно добре договорено извънсъдебно споразумение често се оказва по-добрия начин за приключване на спора за всички страни. Ето защо насърчаваме и подкрепяме клиентите си да уреждат споровете си чрез преговори и медиация, като по този начин постигнат по-икономически изгодно и бързо решение.