СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Ние предоставяме консултации, както и представителство при уреждане на спорове, във всички аспекти на събирането на вземания, преструктурирането на задължения и несъстоятелност. Освен това се стремим да напътстваме клиентите си при финансови затруднения, като им помагаме при съставянето на планове за действие в извънредни ситуации и мерки за преструктуриране.

 

Ние прилагаме широкоспектърен подход с оглед нуждите и очакванията на нашите клиенти. Екипът ни обединява усилията на водещи юристи, специалисти в областта на несъстоятелността, дружественото право, сливания и придобивания, уреждане на спорове, трудово и данъчно право. Адвокатите ни имат задълбочен опит при консултиране на местни и чуждестранни физически и юридически лица – длъжници и кредитори, страни по производства по събиране на вземания или несъстоятелност.

 

Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предлага на клиентите си пълен обем от услуги, свързани със събиране на вземания, преструктуриране на задължения и несъстоятелност, включително:

 

  • производства за събиране на вземания
  • извънсъдебно преструктуриране
  • доброволна ликвидация
  • производства по несъстоятелност, започнати по молба от длъжника или по искане на кредитора, както и разглеждане на претенциите на кредиторите в хода на вече започнали производства
  • съставяне на стратегии за инвеститори или кредитори за поемане на контрол върху компании със затруднения
  • подготовка на сделки по Сливания и Придобивания, включително чрез придобиване на активи извън формалните процедури по несъстоятелност
  • спорове относно производства по несъстоятелност.