ДРУЖЕСТВЕНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ обслужва широк кръг от местни и международни клиенти при установяване на бизнеса им в най-подходящата правна форма. Дружеството предлага комплексно корпоративно правно обслужване, а именно:

 

  • консултации относно структуриране на подходящи инвестиционни средства
  • регистрация на дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, събирателни дружества, командитни дружества, командитни дружества с акции, обединения на търговци, клонове, търговски представителства и др.
  • регистрация на юридически лица с нестопанска цел, фондации, асоциации и др.
  • преобразуване на търговски дружества, сливания, отделяния, апорт и продажба на акции и облигации
  • създаване на граждански дружества и холдингови структури
  • регистрация на дружества в юрисдикции с преференциален данъчен режим
  • прекратяване, ликвидация и несъстоятелност
  • регистрация в Търговския регистър и съпътстващи процедури
  • разрешаване на търговски спорове

 

Дружеството има богат опит в структурирането на търговски сделки. Ние подпомагаме ежедневната дейност на нашите клиенти, като ги консултираме относно договори за продажба на стоки, производство, оперативен и финансов лизинг, услуги по разпространение на стоки, лицензиране, развитие, маркетинг, аутсорсинг, поддръжка, франчайз и други.

Нашата консултантска практика в търговските отношения обединява опита ни в областта на Интелектуалната собственост, спазване на нормативните изисквания и Данъчно облагане.